Onrust op universiteiten groeit

Uit onvrede met de huidige stand van zaken in het universitaire bestel hebben wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten zich in het najaar van 2013 verenigd in het Platform H.NU. De voornaamste grieven zijn de “doorgeslagen economisering, hiërarchisering en bureaucratisering” in het universitaire onderzoek en onderwijs. Het platform wil de krachten van academische beroepsorganisaties via een website bundelen en concrete initiatieven lanceren.

Het Platform H.Nu constateert in navolging van Science in Transition dat er een breed gedeelde onvrede heerst. Individualisering heeft de afgelopen jaren op universiteiten geleid tot “survivalgedrag, volgzaamheid, verlies van motivatie en ook angst.” Er is een hoge werkdruk en de carrière perspectieven voor jonge onderzoekers zijn slecht. Jonge stafleden zitten in een heel zwakke positie en velen zijn murw van de vele top-down opgelegde maatregelen. Publicatiedruk en hevige concurrentie maken het er niet makkelijker op en leidden tot fraude, plagiaat en “slodderwetenschap”.

Maatschappelijk debat

Wetenschappers zijn ook steeds minder in staat om zich met hun kennis en expertise te mengen in het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken van algemeen belang. En door economisering en kwantitatieve rendementseisen van onderwijs is de opleiding van studenten tot deskundige, verantwoordelijke en mondige werknemers steeds meer in het geding.

Op gebieden van onderzoek, onderwijs, bestuur en de maatschappelijke rol van universiteiten dient volgens het pamflet veel te veranderen. Bij onderzoek moeten inhoudelijk kwalitatieve criteria voorop staan en de erkenning dat er schillen zijn in de benadering van alfa-, bèta-, en gammawetenschappen, voor wat betreft de aard van hun kennis en onderzoeksmethoden en hun maatschappelijke rol.

Brede vorming studenten

Studenten moeten een brede academische vorming krijgen, iets wat voor hun rol als werknemers in de moderne economie ook relevanter is dan ooit. Aan de constante stroom van veranderingen als “zogenaamde kwaliteitsverbeteringen” in het onderwijs moet een einde komen. De output financiering op behaalde studiepunten moet worden afgeschaft.

In het bestuur is een vernieuwde democratisering nodig, waarbij ook tijdelijke medewerkers mee kunnen praten. Uitgangspunt van bestuur zou ondermeer moeten zijn het terugdringen van “excessieve en krampachtige controlemechanismen”. Aanstellingen en bevorderingen zouden op grond van inhoudelijke onderwijs, onderzoek en bestuurscapaciteiten moeten plaatsvinden.

Nederlandstalige publicaties

Door herwaardering van Nederlandstalige publicaties bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappers kan ook de rol in maatschappelijke debatten in uiteenlopende media een grotere rol gaan spelen. Ook het criterium van maatschappelijke relevantie voor onderzoek en onderwijs is aan opwaardering toe.

Met deze uitgangspunten in gedachte wil het Platform H.NU een podium bieden voor discussies en initiatieven op Nederlandse universiteiten en daarbuiten. Het doel is om voorstellen te doen voor een “vernieuwde brede universiteit”, met plaats voor fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs.

Daan Diederiks