Onderwijs Raad wil meer ruimte algemene vorming

De Onderwijs Raad (OR) concludeert dat in het Nederlandse onderwijs de aandacht de afgelopen jaren “te eenzijdig gericht was op meetbare doelen”, met name op taal en rekenen. Voor vakken die leerlingen meer algemene vorming bieden zoals geschiedenis, filosofie, economie, cultuureducatie, burgerschapsvorming en vakoverstijgende ‘advanced skills’ is volgens de OR te weinig aandacht.

Eens in de vier jaar maakt de Onderwijs Raad de stand op van het onderwijs in Nederland. Ondanks een positief oordeel over het geheel van onderwijzend Nederland levert de Onderwijs Raad ook fundamentele kritiek. Zo meent de OR dat het Nederlandse onderwijs niet goed is voorbereid op de toekomst. De nodige verbeteringen en vernieuwing blijft uit en stuit op organisatorische en institutionele blokkades.

Volgens de Raad schort er vooral veel aan de uitgangspunten en de flexibiliteit van de overheid en de onderwijs instellingen zelf. Belangrijke vragen worden al jaren niet meer door politiek, overheid en instellingen gesteld. Vragen over de mogelijkheid om kwalitatief onderwijs aan te bieden aan alleen enkele vakken, of juist over de volle breedte van vakken. Of dat er gestreefd moet worden naar de excellentie van enkele leerlingen, of ook voor onderwijs en ontwikkelkansen van iedereen, ongeacht sociale achtergrond. Vooral het categorale onderwijs en de vroege keuze van leerlingen voor een bepaalde vorm van onderwijs moeten het ontgelden. Volgens de Onderwijs Raad leidt deze combinatie tot een sociale tweedeling en bevestiging van sociale verschillen die onwenselijk is en die niet meer ongedaan gemaakt kan worden zonder fundamentele veranderingen.

In de analyse van de OR is de overheid hier in grote mate verantwoordelijk voor. De vrijheid van onderwijs gaat verloren doordat de overheid voornamelijk inzet op structuren, regels en formele instrumenten. Het zijn scholen die meer ruimte moeten krijgen om naar eigen visie voor leerlingen passend onderwijs aan te bieden en de kwaliteit hiervan zelf te waarborgen. Variatie van het onderwijsaanbod is door de toegenomen overheidsbemoeienis niet meer mogelijk. Experimenteren met nieuwe lesmethoden wordt hierdoor niet aangemoedigd. De enige beoordeling is die van rendementen en cognitieve prestaties van leerlingen en studenten.

De Raad legt in dit verband de nadruk op de identiteitsvorming door scholen en niet alleen op toetsbare cognitieve kennis. Bij de kwaliteitsbeoordeling van scholen moet dit aspect een belangrijke rol spelen. Toezicht op het onderwijs zou meer moeten uitgaan van verantwoording over gemaakte keuzes en de inhoudelijke invulling van lesprogramma’s dan het toezicht op cijfermatige output.